بلاعوض

پولی که از طرف شخصی پرداخت میشود و طرف مقابل نباید آنرا برگشت دهد.پولی که به دیگری بخشیده میشود.

بلاعوض یک اصطلاح حقوقی است که به انجام شدن داوطلبانه و دلخواهانه یا از روی بخشش چیزی اشاره دارد.

عبارت پرداخت بلاعوض در هنگام اعطای مبلغی بدون پذیرش مسئولیت یا تکلیف حقوقی ، به کار می‌رود.

در قرارداد مشارکت در ساخت این اصطلاح زیاد بکاربرده میشود.

Posted on