برج خنک کننده مدار باز

Open Circuit Cooling Tower

در این نوع از برج خنک کننده  سیال مدار بر روی سطوح تبخیر رها شده و بار گرمایی خود را به هوای عبوری منتقل و خنک می شود و مجددا به مدار باز می گردد. در واقع هوا و آب در آن به طور مستقیم تماس پیدا می کنند و حرارت را با یکدیگر تبادل می نمایند

 

Posted on