آرماتور برشی

آرماتور برشی

این میلگردها برای افزایش مقاومت سازه در برابر نیروهای برشی مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین برای مهار ترک‌هایی که امکان رشد در طول دهانه را دارند، کاربرد دارند.

اگر  نیروهای برشی وارده بر سطح قطعه بتنی بیشتر از مقدار مقاومت برشی بتن است. در این مواقع برش‌هایی ممکن است ایجاد شود و در نتیجه باعث بریده شدن قطعه بتنی شود. این ترک‌ها اغلب اوقات با زاویه 45 درجه تار خنثی را قطع می‌کنند.

میلگرد برشی عمدتا نقش آرماتور عرضی دارند عمود بر راستای طولی المان، دارای سایز و قطر کوچک‌تری است. برای افزایش مقاومت سازه در برابر نیروهای برشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Posted on