بتن شاتکریت

بتن پاششی

بتن شاتکریت ، بتنی با اسلامپ پائین است که با وجود روانی بالا ، چگالی زیادی دارد. این بتن دارای سنگدانه‌های کوچک و در برخی از موارد بدون سنگدانه‌ است. به دلیل ویژگی‌های متفاوت شاتکریت نسبت به بتن معمولی ، انتقال و اجرای  آن توسط پمپ شاتکریت انجام می‌گیرد.

مناسب کار ترمیم، به ویژه در مواردی که که بخشی ازکار به واسطه ترک خوردن یا ازبین رفتن دچار آسیب دیدگی شده ونیاز به اضافه نمودن لایه‌های بیشتر بتنی به منظور جلوگیری از آسیب‌های احتمالی بتن در آینده می‌باشد.

از آنجا که در این ماده نسبت‌های آب به سیمان پایین می‌باشد، به کمک ویژگی اسلامپ بسیار پایین  می‌توان آنرا در لایه‌هایی با ضخامت محدود بر روی سطوح عمودی و بالای سری قرار داد.

 

Posted on