لیتر

واحد حجم سیالات ، هر لیتر برابر با یک هزارم  مترمکعب یا 103 سانتی‌متر مکعب است. به عبارتی دیگر یک متر مکعب برابر با 1000 لیتر است

Posted on