مقاومت ایستائی

تعادل / ایستایی استاتیکی

حالتی است که در آن اجسام یا سازه‌های تحت تأثیر نیروهای خارجی- تغیر مکان نسبی نداده و در حالت ایستایی و سکون باقی بمانند.

Posted on