کوپل

کوپل / Couple / زوج نیرو

دو نیروی هم‌اندازه را گویند که موازی ولی خلاف جهت باشند. اثر آن ایجاد چرخش بدون ایجاد انتقال است.
کوپل حاصل اثر دو نیروی هم اندازه است که جهت‌هایشان در خلاف یکدیگر بوده و از دو نقطه متفاوت اعمال می‌شوند. حاصل عملکرد این نیروها انتقال و جابجایی نیست، بلکه باعث چرخش مجموعه حول محور مرکزی می‌شوند.

نیروی اعمال شده به پیچ گوشتی، موقعی که پیچ را می‌بندیم یا باز می‌کنیم تشکیل یک کوپل می‌دهد..
نیروهایی که موقع باز کردن شیر آب به آن وارد می‌کنیم.

 

Posted on