کوچه

معبری باریک و کوتاه معبر کوچکتر لز ۸ متر . در کوچه خودرو تردد دارد ولی گذرگاه خودرو نیست.

اتواع کوجه

کوجه بک بست

کوجه بک باز

Posted on