آرماتور جلدی

جهت کنترل ترک های سطحی ، انقباض بتن و تغییر مکان ناشی از خزش ، در بدنه پی های حجیم ، از آرماتور جلدی استفاده می گردد ، این مقدار نباید در هیچ حالت از یک میلگرد به قطر 10 میلی متر و به فاصله 200 میلی متر کمتر باشد . ارماتور جلدی در تیر های عمیق نیز مورد استفاده قرار می گیرند .

محل قرار گیری آرماتور جلدی در بدنه پی های حجیم می باشد.
در مبحث نهم مقررات ملی در فصل هفدهم  حداکثر فاصله میلگردهای جلدی را سیصد و پنجاه (۳۵۰) میلیمتر ذکر کرده است.

در صورتی که در هیچ حالتی از یک میلگرد به قطر ۱۰ میلیمتر در هر ۲۰۰ میلیمتر کمتر نباشد. یعنی اگر از میلگرد سایز ۱۰ استفاده شود حداکثر فاصله ۲۰۰ میلیمتر باید لحاظ شود و چنانچه از میلگرد با سایز های بیشتر استفاده شود حداکثر فاصله مجاز نباید از ۳۵۰ میلیمتر بیشتر اختیار شود.

فرمول مقدار دقیق آرماتور جلدی :

Ab=(1.6*dc*s)/100

Ab = سطح مقطع آرماتور جلدی میلیمتر مربع

dc = فاصله مرکز میلگرد آرماتور جلدی تا نزدیک ترین سطح جدار در پی میلیمتر

s = فاصله مرکز به مرکز میلگردها میلیمتر

Posted on