بازشو

اپنینگ/Opening

بازشو در ساختمان به قسمتی گفته می‌شود که هنگام اجرا به صورت حفره باقی می‌ماند. مانند در و پنجره .

بازشوها داخل دیوار یا سقف و یا کف، به منظورهای مختلف از قبیل دسترسی، تأمین روشنائی ، خروجی گازهای حاصل از سوخت ، دید به خارج، تهویه هوا و …..، تعبیه می شوند.

Posted on