طراحی نما

طراحی پوسته خارجی ساختمان.

طراحی نما روشی است برای زیبا سازی شکا و ظاهر ساختمان با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و در خواست کارفرما و همچنین ساختمان های مجاور.

طراحی نما از مهم ترین مولفه های صنعت ساختمان سازی است.

نمای ساختمان ها جزء اصلی ساختمان بوده و نمود خارجی هر بنا می باشد که سازنده ی بدنه و تصویر ذهنی شهروندان از آن ساختمان است.

نمای بیرونی ساختمان هویت یک ساختمان است که باید همگون با بافت نمای ساختمان های مجاور باشد.

Posted on