ترک بتن

شکستگی بتن.

ترک در بتن ، جدا شدن بخش‌های مختلف بتن به دو یا چند قسمت بر اثر شکستگی یا شکاف است.

جمع شدگی بتن بعد از بتن ریزی ، فونداسیون نامناسب ، خوردگی آرماتورها ، مهمترین دلایل ترک بتن است.

ترک‌ ، بر روی ظاهر بتن تاثیر می‌گذارند. در شرایط بحرانی‌تر، این ناپیوستگی‌ها، رفتار سازه در برابر بارهای وارده را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند.

به طور کلی، ترک‌های بتن به دو گروه ترک‌های قبل از گیرش و بعد از گیرش تقسیم می‌شوند

انواع ترک در بتن بر اساس تاثیر بر روی رفتار سازه

ترک غیر سازه‌ای، ترک سازه‌ای

انواع ترک در بتن بر اساس گسترش

ترک غیر فعال بتن، ترک فعال بتن

انواع ترک در بتن بر اساس منشا ایجاد

ترک جمع‌شدگی ناشی از خشک شدن، ترک ناشی از تنش‌های حرارتی، ترک ناشی از واکنش‌های شیمیایی، ترک ناشی از نشست، ترک ناشی از بارگذاری بیش از اندازه و غیره

انواع ترک در بتن بر اساس شکل و جهت‌گیری

ترک مستقیم، ترک دندانه‌دار، ترک پله‌ای، ترک تصادفی، ترک افقی، ترک عمودی، ترک مورب

انواع ترک در بتن بر اساس عضو

ترک خمشی، ترک برشی، ترک پیچشی

انواع ترک در بتن بر اساس میزان بازشدگی

ترک با بازشدگی کم، ترک با بازشدگی متوسط، ترک با بازشدگی زیاد

عوامل موثر بر ایجاد ترک در بتن عبارت هستند از:

کیفیت پایین مخلوط بتن (محتوای آب یا سیمان زیاد)

طراحی نامناسب سازه

توسعه تنش‌های حرارتی ناشی از دمای بالای هیدراتاسیون

ایجاد تنش‌های کششی ناشی از انقباض و انبساط حراتی محدود بر اثر تغییرات دمایی و تغییرات ابعادی

انبساط و انقباض ابعادی ناشی از خشک و تر شدن مداوم

خطا، غفلت و عدم اجرای صحیح سازه

خوردگی فولاد توسط یون‌های کلرید یا کربناتاسیون بتن

تبخیر سریع رطوبت بتن بر اثر شرایط آب و هوایی (خشکی، گرما و باد) در زمان بتن‌ریزی

حرکت سازه به دلیل جابجایی فونداسیون بر اثر نشست یا تورم خاک

واکنش شیمیایی بتن به صورت داخلی (واکنش سنگدانه با مواد قلیایی) و خارجی (واکنش سطح با سولفات)

استفاده نامناسب از سازه یا تغییر کاربری آن

افزایش سن و هوازدگی بتننشت پلاستیک و بارگذاری سنگین

 

Posted on