شار مغناطیسی

Magnetic flux

تعداد خطوط مغناطیسی نیروهایی که در یک مدار مغناطیسی ایجاد شده اند شارمغناطیسی نامیده می شود.

واحد SI آن وبر (Wb) و واحد CGS آن Maxwell است.

شار مغناطیسی با علامت φm نشان داده می شود.

شارمغناطیسی از طریق شارمتر اندازه گیری می شود.

Posted on