شیب منحنی

شیب رو به پایین / شیب منحنی

شیبی که توسط بیننده هنگامی که توسط بیننده هنگامی که از بالا به پایین نگاه می کند

Posted on