آفر

آفر / Offer

تلفظ : آفِر (به کسر ف)

عرضه ، پیشنهاد کردن ، ارائه

 

Posted on