نکول

نکول
(به ضم ن )

در زبان عربی به معنای عدم قبول یا رد است. اگر طرف قرارداد نتواند در قبال قراردادی که بسته است به تمام یا بخشی از تعهدات‌اش، خواسته یا ناخواسته، عمل کند، گویند که “نُکول” انجام داده است.

، خودداری کردن از پرداخت وجه حواله ، برات و مانند آن.

Posted on