مگر کشی

اجرای بتن مگر / آماده‌سازی بستر خاکبرداری شده برای آرماتوربندی و صفحه گذاری با بتن مگر

Posted on