شیب بندی

اجرای شیب در فضا های مختلف برای  هدایت آب به ناودان و تخلیه آب .

شیب بندی در فضاهای مختلف ساختمان انجام می شود از جمله :

حمام ، دستشویی ، آشپزخانه ، بام ، پیاده رو سازی ، محوطه سازی و … شیب بندی چه در فضای خارجی و چه در فضای داخلی باید از اصول مشخصی تبعیت کند.

 

 

Posted on