فرانک لوید رایت

خالق سبک معماری خانه پریری و یکی از مشهورترین معماران جهان بود. برخی از مشهورترین آثار وی عبارتند از خانه سقوط آب ، خانه رابی و هتل امپریال در توکیو.رایت انقلابی در معمار قرن بیستم ایجاد کرد و سبک معماری پریری آمریکایی را ارائه کرد.

از هندسه های تمیز و تأکید بر افقی استفاده می کرد. برخی از مشهورترین آثار وی عبارتند از خانه سقوط آب و موزه گوگنهایم.

 

Posted on