اتصال سینه بند

یکی از انواع اتصالات اسکلت سوله می باشد

برای جلوگیری از خمش در سازه از دستک هایی استفاده می شود که به آن ها سینه بند می گوییم. در ساخت سینه بندها از نبشی استفاده می شود . روش اتصال سینه بندها به قاب به دو روش اتصال مکانیکی و اتصال برشی است.

سینه بند لاپه ها را به تیر اصلی وصل میکند

Posted on