لوکوربوزیه

یکی از پیشگامان معماری مدرن بود. برخی از ساختمانهای وی شامل ویلا ساوویه ، نوتردام دو هوت و مقر سازمان ملل متحد در نیویورک است

Posted on