سی بی آر

آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا / آزمایش CBR / آزمایش ظرفیت باربری کالیفرنیا

.

CBR مخفف  CBR California Bearing Ratio

عدد آزمایش CBRبنا به تعریف، بار استفاده شده برای فرو رفتن و نفوذ یک سنبه استاندارد به میزان معین در یک نمونه مورد آزمایش، به مقدار بار استاندارد برای همان نفوذ است

آزمایش ظرفیت باربری کالیفرنیا نیز یکی از آزمایش های مکانیک خاک است که بواسطه آن می توان برای خاک یک قرضه یا خاک محل موردنظر، حداکثر فشار قابل اعمال را محاسبه کرد

 

Posted on