واحد صنعتی

واحد صنعتی محلی است كه در آن هر نوع فرآيند صنعتی صورت می‌گيرد و دارای مجوز است.

 

Posted on