واحد تجاری

محلی كه کاربری آن ارائه خدمات، فعالیت‌های تجاری و عرضه كالا به صورت عمده و خرده فروشی انجام شود، و به منظور استفاده از آن به صورت یک کسب و کار مستقل نیازمند حمایت از سوی قوانین نظام صنفی است.

 

Posted on