واحد درمانی

مکان‌هایی هستند که به منظور ارائه خدمات بهداشتی و درمانی احداث می‌شوند مانند بیمارستان‌ها، خانه‌های بهداشت و …

 

Posted on