حادثه‌ی ناشی از کار

حادثه‌ی ناشی کار حادثه‌ای است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای شاغلین در کارگاه اتفاق می‌افتد.

همچنین حوادث ناشی از کمک‌رسانی به افراد حادثه دیده نیز حادثه‌ی ناشی از کار محسوب می‌شود.

 

 

Posted on