کار در ساعت غیرعادی

کار در ساعت غیرعادی عبارتست از کاری که در خارج از وقت عادی یا ساعت کاری انجام شود.

کار نگهبانان و کارگران حفاظت و ایمنی، کار در ساعت غیرعادی تلقی نمی‌شود.

 

 

Posted on