کارگر

کارگر شخصی است که در کارگاه ساختمانی (محل ‌کار) در مقابل دریافت مزد به درخواست و به حساب کارفرما کار کند

 

 

Posted on