خویش فرما

کسی که برای خودش کار میکند.خودش کار فرمای خودش می باشد.

Posted on