صاحب کار

صاحب کار شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام مالک کارگاه ساختمانی بوده و انجام عملیات ساختمانی و مسئولیت ایمنی آن را بر طبق قرار داد کتبی به پیمانکار یا فرد خویش فرما واگذار می‌نماید.

در صورتی که صاحب کار خود راساً عملیات اجرایی را عهده‌دار شود کارفرما محسوب می‌شود.

 

 

Posted on