شخص ذیصلاح

شخص ذی‌صلاح شخصی است که در حوزه فعالیتش دارای صلاحیت و پروانه اشتعال باشد.

 

در ساخت و ساز  شخص ذی‌صلاح شخصی است که دارای پروانه‌ی اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی از وزارت مسکن شهرسازی و یا پروانه‌ی مهارت فنی از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در رشته‌ی مربوطه باشد.

 

 

Posted on