مرجع ذیصلاح

مرجع ذی‌صلاح مرجعی است که طبق قانون، صلاحیت تدوین، تصویب یا ابلاغ ضوابط و مقررات مشخصی را داشته باشد.

 

 

Posted on