مقام رسمی ساختمان

مقام رسمی ساختمان مرجعی است که براساس قانون مسئول صدور پروانه‌ی ساختمان و نظارت و کنترل برای ساختمان‌سازی در محدوده‌ی مورد عمل خود باشد.

 

 

Posted on