کارگاه ساختمانی

کارگاه ساختمانی به محلی گفته می‌شود عملیات ساختمانی در آن انجام شود.

 

 

Posted on