کارگاه عمرانی

کارگاه عمرانی به محلی گفته می‌شود عملیات عمرانی در آن انجام شود.

 

 

 

 

Posted on