نگهداری ساختمان

نگهداری ساختمان  شامل مراقبت و حفاظت ساختمان از بروز خرابی‌ها، تعمیر یا تجدید نما، تعمیر آسانسور و سایر تجهیزات و تأسیسات ساختمانی نظافت نما و شیشه‌های بیرونی، نقاشی، نازک‌کاری و نظایر آنها در حین بهره برداری می باشد

Posted on