بازسازی

Renovation

به فرایند بهبود ساختار خراب ،  آسیب دیده یا قدیمی گفته می‌شود.

Posted on