ملک مفروز

مفروز در لغت به معنی قابل تقسیم است.

در حقوق به مالی مفروز گفته می شود که قابلیت تقسیم شدن و جدا شدن را داشته باشد.

ملک مفروز، همان ملک مشاعی است که تقسیم شده است و تنها یک‌مالک دارد .و همان مالک درباره تصرفات ملک تصمیم می گیرد.

یعنی در واقع وقتی مالکان یک ملک مشاع، تصمیم به تقسیم ملک مشاع خود نمایند، ملک مفروز خواهد بود.

 

Posted on