کلنگی ساز

به سازنده های اطلاق میگردد که کیفیت ساخت آنها بسیار پایین است . ساختمان های با کیفیت پایین تولید میکنند. چون کیفیت ساخت پایین است ابتدای بهره برداری مثل یک ملک کلنگی مشکل دارد و با هزینه تعمیرات و نگه داری بالا مواجه است.

Posted on