ملک یک بر

ملک یک بر تنها یک ضلع مشترک با کوچه یا خیابان دارند.

Posted on