ملک دو نبش

ملک سه بر

ملک دو نبش  ملکی که سه بر دارد یعنی از سه طرف در مجاورت سه گذر می باشد.

ملکی که از چهار گوشه ان  دو گوشه آن دیده میشود.

 

Posted on