ملک دو کله

به ملکی که از دو طرف به دو کوچه راه داشته باشد، دو کله می گویند. از آنجایی که از هر دو طرف دسترسی به ملک آسان است، یک امتیاز برای مالک بر شمرده می شود.

ملک دو کله ملک دوبر محسوب میشود.

Posted on