ملک کلید نخورده

ملک کلید نخورده به معنای عدم سکونت در ملک از زمان ساخت می باشد.

. در واقع بعد از پایان ساخت و ساز ملک هیچ کس در آن ساکن نشده است .

Posted on