سورتینگ

Sorting

سورت کردن . دسته بندی کردن بر اساس یک معیار مشخص .مرتب کردن

Posted on