سورت بندی سنگ

Sorting stone

سورت کردن سنگ ساختمانی

معیار های سورت کردن سنگ ساختمانی

ابعاد سنگ

از سایز سنگ کف ساختمان اعلب شامل ابعاد مربعی 60*60، 80*80، 1*1 و ریز بار هستند.

برای بدنه داخلی و نمای  خارجی  سنگ 40 طولی است.

کیفیت فرآوری سنگ

که اعلب وابسته به تکنولوژی و دستگاه های کارخانه است شامل: ساب سنگ ، سالم بودن لبه های سنگ ، ضخامت سنگ ، گونیا بودن سنگ

کیفیت معدن سنگ

نداشتن غده ، شیار های ناهمگون ، ترک و پوسیدگی ، بازی رنگ ، رنگ و شگل رگه ها

ضخامت سنگ

سنگ  پله معمولا با ضخامت های 3 و 4 سانتی متر ، سنگ فرشی با ضخامت 1.8 و 2 و  سنگ  نما  با ضخامت های 1.8 و 2 سانتی متر فراوری می شوند.

رنگ‌سنگ ،موج سنگ و…

 

Posted on