سنگ طولی

نوعی برش سنگ که درآن عرض سنگ مشخص ولی طول آن نامشخص است. مثلا سنگ  40 در طول

طول سنگ های طول بستگی به اندازه کوپ سنگ دارد.

سنگ طولی در ابعاد 10طولی ، 15طولی ، 20 طولی ، 25 طولی، 30 طولی،40 طولی، 50 طولی ، 60 طولی و ابعاد سفارشی دیگر برای نمای داخلی و خارجی فرآوری میشود

Posted on