سنگ 40 طولی

سنگ   ۴۰ در طول

سنگ طولی با عرص 40  سانتی متر و ضخامت حداکثر 2  سانت

Posted on