سنگ گلدانی

به سنگ های باطله یا لاشه ای که برای استفاده های تزئیناتی به کار گرفته می شود.

Posted on