شمش سنگ

قطعات کوچک سنگ دارای ضخامت بزرگ برای ساخت قطعات و لوازم تزئینی منزل که با سنگ ساخته میشود.

کاربرد سنگ شمش

در نمای ساختمان به خصوص نمای کلاسیک سنگی ، داخل ساختمان ، وسائل ، انواع ستون ، سر ستون ، پای ستون ، صراحی ، انواع کاسه روشویی ، انواع تزئینات و ظروف سنگی و…پ

Posted on