سنگ وارداتی

سنگ های وارداتی سنگ های هستند که به صورت فرآوری شده یا خام  صورت سنگ کوپ از کشورهای دیگر به کشور وارد می شوند را سنگ وارداتی می گویند.

قیمت سنگ های وارداتی بسته به تعرفه  واردات و قیمت ارز متغیر است.

 سنگ های  وارداتی عموماً از کشور چین، ترکیه، هند، برزیل و یونان به داخل کشور وارد می شود.

Posted on